Renholdsrutiner av DignaCare

Hensikt: å beskytte pasienter og personale mot smitte. 

Ansvar: arbeidsgiver er ansvarlig for at prosedyren er kjent for personalet, samt å påse at prosedyren følges og at institusjonen har tilgang på de desinfeksjonsmidlene som skal brukes. Den enkelte arbeidstaker har ansvar for å sette seg inn i de ulike desinfeksjonsmetodene, samt de ulike midlenes virkeområder, bruksløsning og virketid.  

Fremgangsmåte: Bleiesensor som har vært i kontakt med beboer og/eller deres produkter (ekskreter, sekreter osv.) skal betraktes som infisert og skal desinfiseres etter bruk og rengjøres slik:  

  • Dersom sensoren er synlig tilsølt, må den vaskes i varmt vann så tørkes med papir/klut.   
  • Desinfiser bleiesensoren med 70% desinfeksjonssprit eller høyere. Følg bruksanvisningen for brukskonsentrasjon, virketid og holdbarhet. 
  • Etter desinfeksjonen, skylles sensoren med vann og tørkes med papir/klut. 

Dersom sensoren skal byttes mellom beboere:  

Om en sensor skal byttes mellom beboere må renholdsrutinen som beskrevet over utføres. Dersom beboer er smittet med meldepliktig sykdom/mikrobe i henhold til MSIS-forskriften kan sensoren ikke benyttes av andre beboere.  

Prosedyren for renhold av bleiesensoren, DignaCare, kommer i tillegg til andre lokale smittevernsrutiner. 

For ytterligere spørsmål, kontakt vår medisinske rådgiver Joyce på joyce@senscom.no

 

Kilder: 

Rapport renholdsrutiner:

Ytterligere dokumentasjon

https://www.fhi.no/nettpub/nasjonal-veileder-for-basale-smittevernrutiner/alle-kapitler/pasientnart-utstyr/?term=&h=1 

https://www.fhi.no/sm/smittevern-i-helsetjenesten/nasjonal-veileder-for-basale-smittevernrutiner/alle-kapitler/renhold-og-desinfeksjon/?h=1&term=